Giáo trình SORTING – ioicamp.net
Giáo trình SORTING - ioicamp.net.Đề bài: Cho trước N điểm trên mặt phẳng toạ độ. Bạn hãy sắp xếp các điểm đó lại theo thứ tự tăng dần về khoảng cách đến gốc toạ độ. Lưu ý các điểm ban đầu có cùng khoảng cách đến gốc toạ độ thì không được thay đổi thứ tự trước sau của chúng khi sắp xếp. Khoảng cách giữa 2 điểm có tọa độ (x,y) và (z,t) được tính theo công thức:     2 2 d  x  z  y t Input: SORTING.INP  Dòng đầu tiên ghi số nguyên N.  N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi 2 số nguyên Xi, Yi thể hiện toạ độ của điểm thứ i. Output: SORTING.OUT Gồm N dòng, ghi số hiệu của các điểm (đã cho trong file Input) sau khi được sắp xếp theo thứ tự. Giới hạn:  Kích thước: + 1 ≤ N ≤ 100 + |Xi|, |Yi| ≤ 10000  Thời gian: 0.5s/test  Bộ nhớ: 500KB Ví dụ : SORTING.INP SORTING.OUT 4 4 4 3 3 2 2 1 1 4 3
Giáo trình SORTING - ioicamp.net
Giáo trình SORTING - ioicamp.net

Trả lời