Giáo trình Chia dãy số tại ioicamp.net
Giáo trình Chia dãy số tại ioicamp.net.Mã gửi bài: SEQUENCE Đề bài: Cho 2N chữ số thập phân. Bạn cần chia 2N chữ số này thành hai nhóm, mỗi nhóm gồm N chữ số và ghép các chữ số trong cùng một nhóm lại theo một thứ tự nào đó để nhận được 2 số thập phân có cùng N chữ số mà độ chênh lệch giữa chúng là nhỏ nhất. Độ chênh lệch giữa 2 số là giá trị tuyệt đối của hiệu của chúng. Chú ý là 2 số thập phân được tạo ra khi ghép các chữ số lại phải có chữ số đầu tiên bên trái khác 0. Input: SEQUENCE.INP  Dòng đầu tiên ghi số nguyên N.  Trong dòng tiếp theo, ghi 2N chữ số liên tiếp. Output: SEQUENCE.OUT  Dòng thứ nhất ghi số thứ nhất.  Dòng thứ hai ghi số thứ hai. Giới hạn:  Kích thước: + 1 ≤ N ≤ 10000 + Có 50% số test có N ≤ 10.  Thời gian: 1s/test  Bộ nhớ: 1MB Ví dụ : SEQUENCE.
Giáo trình Chia dãy số tại ioicamp.net
Giáo trình Chia dãy số tại ioicamp.net

Trả lời