Giáo trình cấu trúc lập trình C++ – ioicamp.net
Giáo trình cấu trúc lập trình C++ - ioicamp.net. #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<string.h> #include<malloc.h> struct sv { char hoten[20]; char lop[5]; char ngaysinh[10]; char sdt[15]; }; void nhap (sv D[], int n) { fflush(stdin); int i; for (i=0; i<=n-1; i++) { printf("\n"); printf("nhap sinh vien thu %d ", i+1); printf("\nho va ten sv: "); gets(D[i].hoten); printf("lop cua sv: "); gets(D[i].lop); printf("ngay sinh cua sv: "); gets(D[i].ngaysinh); printf("sdt sinh vien: "); gets(D[i].sdt); printf("\n"); } } void hienthi(sv D[], int n) { int i; for (i=0; i<=n-1; i++) { printf("\t%s \t%s \t%s \t%s", D[i].hoten, D[i].lop, D[i].ngaysinh, D[i].sdt); printf("\n"); } } int main () { int n; sv *D = new sv[10]; printf("nhap so sinh vien: "); scanf("%d", &n); nhap(D, n); hienthi(D, n); return 0; }
Giáo trình cấu trúc lập trình C++ - ioicamp.net
Giáo trình cấu trúc lập trình C++ - ioicamp.net

Trả lời