Bài giảng Xin chào trong lập trình C ++ tại ioicamp.net
Bài giảng Xin chào trong lập trình C ++ tại ioicamp.net. (Các lệnh printf và gets) Bạn hãy nhập họ tên của một người và in ra màn hình câu chúc mừng người đó. #include <stdio.h> #include <conio.h> int main () { clrscr(); // xóa màn hình. // Nếu dùng CodeBlock hay Dev-C thì bỏ lệnh này char HoTen[30]; // Có thể khai báo char *hoten thay vì char hoten[30] printf("Nhap Ho va Ten: "); gets(HoTen); printf("Xin chuc mung ban %s", HoTen); getch(); // Tạm dừng chương trình để xem kết quả // Nếu dùng CodeBlock hay Dev-C thì bỏ lệnh này return 0; }
Bài giảng Xin chào trong lập trình C ++ tại ioicamp.net
Bài giảng Xin chào trong lập trình C ++ tại ioicamp.net

Trả lời