Theo truyền thuyết, ICamp có từ thời các vua Hùng, ta tạm đặt tên là ICamp

Mã gửi bài: IC
Đề bài:
Theo truyền thuyết, ICamp có từ thời các vua Hùng, ta tạm đặt tên là ICamp-4000.
Có N điểm chấm thi đặt trên N quả đồi biệt lập khác nhau đánh số từ 1 đến N. Hồi đó
chưa có giấy Bãi Bằng và máy tính Thánh Gióng. Các thí sinh phải viết chương trình trên
các thẻ tre nên bài thi của thí sinh nào cũng nặng như một kiện hàng mà sau khi niêm
phong, mỗi bài thi đều nặng đúng 1 tấn. Để các thí sinh không phải chờ đợi kết quả quá
lâu, vua huy động tổng số giám khảo không ít hơn tổng số thí sinh để mỗi giám khảo
chấm không quá một bài thi. Tại điểm thi i có Yi giám khảo.

Theo truyền thuyết, ICamp có từ thời các vua Hùng, ta tạm đặt tên là ICamp
Theo truyền thuyết, ICamp có từ thời các vua Hùng, ta tạm đặt tên là ICamp

Do chưa có các phương tiện thông tin hiện đại, số bài thi đến các điểm chấm thi không
phù hợp với số giám khảo, Với 1  i  N, có Xi bài thi đã chuyển đến điểm chấm i. Nói
chung có những điểm mà Xi > Yi, có những điểm Xi < Yi, thậm chí Xi có thể bằng 0. Vì vậy
mà cần điều chỉnh số bài thi giữa các điểm chấm thi sao cho tại mọi điểm chấm thi, số bài
thi không lớn hơn số giám khảo. Do các bài thi rất nặng, vì vậy việc vận chuyển chúng rất
tốn kém. Cần tìm một phương án vận chuyển với tổng chi phí ít nhất có thể được để thỏa
mãn điều kiện trên.
Với 1  i, j  N, khoảng cách từ điểm chấm i đến điểm chấm j là Cij Km với i ≠ j, Cij và Cji
không nhất thiết phải bằng nhau, Cij nguyên dương và với mọi i, Cii = 0.
Bạn hãy giúp ban tổ chức cuộc thi tìm một phương án di chuyển các bài thi từ các điểm thi
đến các điểm chấm sao cho tổng số TấnKm nhỏ nhất có thể được.

Theo truyền thuyết, ICamp có từ thời các vua Hùng, ta tạm đặt tên là ICamp
Theo truyền thuyết, ICamp có từ thời các vua Hùng, ta tạm đặt tên là ICamp

Input: IC.INP
 Dòng thứ nhất ghi số nguyên N.
 Dòng thứ hai ghi N số nguyên X1..XN.
 Dòng thứ ba ghi N số nguyên Y1..YN.
 Cuối cùng là một nhóm N dòng, trong nhóm N dòng này, dòng thứ i ghi N số
Ci1..CiN.
Output: IC.OUT
Ghi ra N dòng, mỗi dòng N số nguyên mà số thứ j của dòng thứ i là số bài thi cần
chuyển từ điểm chấm i đến điểm chấm j.
2
Giới hạn:
 Kích thước:
+ 1 ≤ N ≤ 100
+ 0 ≤ Xi ≤ 100
+ 0 ≤ Yi ≤ 100
+ 1 ≤ Cij ≤ 10000
+ Có 50% số test có N, Xi, Yj ≤ 20 ; Cij ≤ 100.
 Thời gian: 1s/test
 Bộ nhớ: 1MB
Ví dụ:
IC.INP IC.OUT
2
2 1
1 2
0 1
1 0
0 1
0 0
Với cách chuyển bài thi như trên, tổng số TấnKm bằng 1.

Bài viết liên quan
0989283268