Giáo trình SORTING – ioicamp.net

Giáo trình SORTING – ioicamp.net.Đề bài:
Cho trước N điểm trên mặt phẳng toạ độ. Bạn hãy sắp xếp các điểm đó lại theo thứ tự
tăng dần về khoảng cách đến gốc toạ độ. Lưu ý các điểm ban đầu có cùng khoảng cách
đến gốc toạ độ thì không được thay đổi thứ tự trước sau của chúng khi sắp xếp. Khoảng
cách giữa 2 điểm có tọa độ (x,y) và (z,t) được tính theo công thức:
   
2 2
d  x  z  y t
Input: SORTING.INP
 Dòng đầu tiên ghi số nguyên N.
 N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi 2 số nguyên Xi, Yi thể hiện toạ độ của điểm thứ i.
Output: SORTING.OUT
Gồm N dòng, ghi số hiệu của các điểm (đã cho trong file Input) sau khi được sắp
xếp theo thứ tự.
Giới hạn:
 Kích thước:
+ 1 ≤ N ≤ 100
+ |Xi|, |Yi| ≤ 10000
 Thời gian: 0.5s/test
 Bộ nhớ: 500KB
Ví dụ :
SORTING.INP SORTING.OUT
4
4 4
3 3
2 2
1 1
4
3

Giáo trình SORTING - ioicamp.net
Giáo trình SORTING – ioicamp.net
Bài viết liên quan
0989283268