Giáo trình Chia dãy số tại ioicamp.net

Giáo trình Chia dãy số tại ioicamp.net.Mã gửi bài: SEQUENCE
Đề bài:
Cho 2N chữ số thập phân. Bạn cần chia 2N chữ số này thành hai nhóm, mỗi nhóm gồm N
chữ số và ghép các chữ số trong cùng một nhóm lại theo một thứ tự nào đó để nhận được
2 số thập phân có cùng N chữ số mà độ chênh lệch giữa chúng là nhỏ nhất. Độ chênh
lệch giữa 2 số là giá trị tuyệt đối của hiệu của chúng.
Chú ý là 2 số thập phân được tạo ra khi ghép các chữ số lại phải có chữ số đầu tiên bên
trái khác 0.
Input: SEQUENCE.INP
 Dòng đầu tiên ghi số nguyên N.
 Trong dòng tiếp theo, ghi 2N chữ số liên tiếp.
Output: SEQUENCE.OUT
 Dòng thứ nhất ghi số thứ nhất.
 Dòng thứ hai ghi số thứ hai.
Giới hạn:
 Kích thước:
+ 1 ≤ N ≤ 10000
+ Có 50% số test có N ≤ 10.
 Thời gian: 1s/test
 Bộ nhớ: 1MB
Ví dụ :
SEQUENCE.

Giáo trình Chia dãy số tại ioicamp.net
Giáo trình Chia dãy số tại ioicamp.net
Bài viết liên quan
0989283268