Giáo trình cấu trúc lập trình C++ – ioicamp.net

Giáo trình cấu trúc lập trình C++ – ioicamp.net.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<malloc.h>
struct sv
{
char hoten[20];
char lop[5];
char ngaysinh[10];
char sdt[15];
};

void nhap (sv D[], int n)
{
fflush(stdin);
int i;
for (i=0; i<=n-1; i++)
{
printf(“\n”);
printf(“nhap sinh vien thu %d “, i+1);
printf(“\nho va ten sv: “); gets(D[i].hoten);
printf(“lop cua sv: “); gets(D[i].lop);
printf(“ngay sinh cua sv: “); gets(D[i].ngaysinh);
printf(“sdt sinh vien: “); gets(D[i].sdt);
printf(“\n”);
}
}

void hienthi(sv D[], int n)
{
int i;
for (i=0; i<=n-1; i++) {
printf(“\t%s \t%s \t%s \t%s”, D[i].hoten, D[i].lop, D[i].ngaysinh, D[i].sdt);
printf(“\n”);
}
}
int main ()
{
int n;
sv *D = new sv[10];
printf(“nhap so sinh vien: “);
scanf(“%d”, &n);
nhap(D, n);
hienthi(D, n);
return 0;
}

Giáo trình cấu trúc lập trình C++ - ioicamp.net
Giáo trình cấu trúc lập trình C++ – ioicamp.net
Bài viết liên quan
0989283268