Bài giảng Xin chào trong lập trình C ++ tại ioicamp.net

Bài giảng Xin chào trong lập trình C ++ tại ioicamp.net. (Các lệnh printf và gets)
Bạn hãy nhập họ tên của một người và in ra màn hình câu chúc mừng người đó.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main () {
clrscr(); // xóa màn hình.
// Nếu dùng CodeBlock hay Dev-C thì bỏ lệnh này
char HoTen[30]; // Có thể khai báo char *hoten thay vì char hoten[30] printf(“Nhap Ho va Ten: “);
gets(HoTen);
printf(“Xin chuc mung ban %s”, HoTen);
getch(); // Tạm dừng chương trình để xem kết quả
// Nếu dùng CodeBlock hay Dev-C thì bỏ lệnh này
return 0;
}

Bài giảng Xin chào trong lập trình C ++ tại ioicamp.net
Bài giảng Xin chào trong lập trình C ++ tại ioicamp.net
Bài viết liên quan
0989283268